Informacja o zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz.U. UE l.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 roku) obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 25 maja 2018 roku. 

Sklep - administrator Państwa danych osobowych

Jako BEATA MIŚKIEWICZ prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą SPCG TRADING (dalej: „Sklep”) jestem administratorem Państwa danych osobowych. Nasza siedziba mieści się w Łaziskach Górnych, przy ul. Cieszyńskiej 23 g. 

Adres naszej strony internetowej to: www.smartbutik.pl

Organ nadzorczy w zakresie danych osobowych

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego mają Państwo prawo wniesienia skargi.

Cel i podstawa wykorzystywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania umów w ramach prowadzonego przez nas e-sklepu, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”);

 2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:

  1. przechowywanie danych o połączeniach na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów,

  2. udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami.

Odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

 1. przez czas wykonania obowiązków wynikających z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”), 

 2. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny) lub

 3. przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”).

W szczególności przetwarzanie danych będzie realizowane w celu:

 1. wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą - np. w celach marketingowych. W odniesieniu do osoby małoletniej (powyżej 13 roku życia) przesyłanie informacji handlowych w celach marketingowych następuje po wyrażeniu zgody przez jej rodzica lub opiekuna (przedstawiciela ustawowego). Łączenie danych osobowych i ich dalsze przetwarzanie w celach marketingowych podczas korzystania z publicznie dostępnych stron internetowych może nastąpić po akceptacji odpowiednich zgód /oświadczeń, które tego dotyczą. Podstawę prawną tych zgód, upoważnień/oświadczeń stanowią przepisy Rozporządzenia, prawa wspólnotowego lub polskiego. 

 2. Wykonania czynności związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy oraz wykonywaniem innych czynności poprzedzających jej zawarcie. 

 3. Wykonywania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego dotyczącego podmiotów gospodarczych). Obowiązki te mogą wynikać również z prawa o ochronie konkurencji i konsumentów lub innych przepisów które przewidują wymogi dostosowania usług proponowanych konsumentom do ich cech lub do proponowania adekwatnego charakteru tych usług. Ponadto Sklep jest zobowiązany wykonywać obowiązki wynikające z prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i archiwizacji, przepisów dotyczących przeciwdziałania czynom zabronionym przez prawo lub nakładającym obowiązki w celu zachowania bezpieczeństwa transakcji i gwarantowania środków. Ponadto Sklep ma prawo przetwarzać dane, aby wykonać obowiązki, zrealizować zalecenia lub rekomendacje wydane przez uprawnione organy lub instytucje.

 1. wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes); 

 2. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

 3. marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy poprzez: 

 • przekazywanie, wyświetlanie, wysyłanie informacji handlowych;

 • przekazywanie, wyświetlanie, wysyłanie informacji handlowych na urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej, które Sklep identyfikuje jako będące w Państwa użytkowaniu, czynności te mogą być także wykonywane za pomocą systemów przekazujących te informacje automatycznie;

 • przesyłanie za pośrednictwem tradycyjnej poczty informacji handlowych;

 • łączenie Państwa danych z informacjami dotyczącymi Państwa sytuacji ekonomicznej, cech i zachowań lub preferencji aby dopasować informacje handlowe do Państwa znanych lub przewidywanych potrzeb lub oczekiwań (tzw. profilowanie).

Informacje handlowe - to wszelkie formy reklam, promocji, konkursów, a także oferty handlowe. Mogą one dotyczyć promocji wizerunku, usług lub produktów Sklepu. Informacje handlowe mogą być profilowane lub nieprofilowane. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z profilowanego marketingu (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

 1. utrzymywania, wyświetlania stron internetowych lub komunikowania się przez te strony. Dla potrzeb tego działania wykorzystujemy dane identyfikujące takie jak numer IP, numery urządzenia oraz inne dane. Dane wykorzystywane są w zakresie udzielonej zgody lub właściwych przepisów prawa precyzujących kiedy przetwarzanie danych wymaga zgody oraz określających sposób jej udzielenia i odwołania.

 2. weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy); dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę – Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem;

 3. wsparcia obsługi, w tym dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o ofercie, z której Państwo korzystają, czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

We wskazanych wyżej celach (oprócz celu „zawarcia i wykonania umowy” oraz „wykonania obowiązków prawnych”) będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w przypadku profilowania marketingowego będziemy określać, którą ofertą mogą być Państwo najbardziej zainteresowani). 

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane.

Wymagane dane osobowe

Dla skorzystania z naszych usług konieczne jest podanie nam imienia i nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu. 

W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Państwa danych, w tym o przeprowadzanych rozliczeniach Pojawienie się ich u nas jest konsekwencją technicznego działania naszych usług, z których Państwo korzystają.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy dane związane z:

 1. identyfikacją i weryfikacją Klienta. Chodzi tu o stwierdzenie lub sprawdzenie tożsamości Klienta lub osoby/podmiotu który Klient reprezentuje. 

 2. danymi transakcyjnymi. To dane dzięki którym można wykonać określoną transakcję lub są związane z jej identyfikacją lub wykonaniem;

 3. danymi odnoszącymi się do preferencji lub zachowań – są to dane analizowane i przekazywane aby zrealizować daną usługę oraz przekazywane na mocy odpowiednie zgody (np. na przekazywanie informacji handlowej w celu marketingowym za pomocą urządzeń elektronicznych) lub innej podstawy prawnej;

Sklep może również przetwarzać dane osobowe przekazane przez Klienta niewymienione w pkt. 1-3, o ile nie można ich zakwalifikować do żadnej z powyższych grup, a jest to dokonywane w celach opisanych w tej Informacji.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Sklep może przekazywać Państwa dane osobowe do podmiotów lub organów:

 1. upoważnionych na podstawie przepisów prawa;

 2. którym przekazanie tych danych jest niezbędne do wykonania określonej czynności np. transakcji płatniczej lub innej usługi lub czynności;

 3. którym dane mogą być przekazane na podstawie Państwa zgody lub upoważnienia.

Czasokres przetwarzania danych osobowych 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Sklep zgodnie z tymi przepisami procedur a także zgód i innych Państwa oświadczeń.

Dane przetwarzane w związku z;

 1. umową lub inna czynnością prawną - przez czas niezbędny do przygotowania do wykonania danej czynności, a jeśli ta czynność dochodzi do skutku przez czas niezbędny do jej wykonani. Jeżeli czynność nie doszła do skutku przetwarzamy dane przez okres 3 lat od daty zebrania danych;

 2. danymi archiwalnymi - po wygaśnięciu danej relacji prawnej (np. umowy) dane osobowe dotyczące działania osób w imieniu przedsiębiorcy są przetwarzane przez okres 6 lat, a pozostałe dane dotyczące osób fizycznych przez okres 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postepowanie ( w szczególności karne) okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia ostatniego z trwających postępowań bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres przedawnienia dla roszczeń którego postepowanie dotyczy;

 3. orzeczeniem sądowym – dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie;

 4. zgodą Klienta - przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku do czasu odwołania zgody;

Opisane w pkt 1-4 okresy nie sumują się. Dane mogą być przetwarzane oddzielnie według poszczególnych celów i podstawy prawnej, ale nie pozbawia to Sklepu prawa do ich przetwarzania w innym celu lub w oparciu o inna podstawę prawną. Klient w każdym czasie może wycofać wszystkie lub tylko niektóre zgody lub upoważnienia.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do Sklepu wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

1) sprostowanie (poprawienie) danych; 

2) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie; 

3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku); 

4) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich oraz o kopię danych). 

5) przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek na adres Sklepu.

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić. 

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania. 

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub

2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt i informacje

Nasze dane kontaktowe:

SPCG TRADING BEATA MIŚKIEWICZ 

ul. Cieszyńska 23 g

adres strony internetowej: www.smartbutik.pl

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z powyższymi informacjami i są one dla mnie zrozumiałe.

…………………………………